• WE BLOG

    สินค้าอุตสาหกรรม คืออะไร มีความสำคัญกับเศรษฐกิจไทยอย่างไร

    สินค้าอุตสาหกรรม คือ อะไร สินค้าอุตสาหกรรม คือ สินค้าที่ใช้ในการผลิตหรือดำเนินงาน ถูกแบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม คือ วัตถุดิบและชิ้นส่วน (Material and Parts) คือ สินค้าที่ซื้อไปเพื่อใช้ในกระบวนการผลิต เพื่อให้ได้สินค้าสำเร็จรูปออกมา เช่น ปลา เกลือ เป็นวัตถุดิบของการทำน้ำปลา เป็นต้น สินค้าทุน (Capital Goods) เป็นสินค้าที่ช่วยในการผลิต เป็นสินค้าที่ใช้งานได้ยาวนานและมีราคาสูง เช่น  เครื่องจักรที่ใช้ในขั้นตอนการผลิต วัสดุใช้สอยและการบริการ (Supplies and Service) เป็นสินค้าที่ช่วยอำนวยความสะดวกในการผลิตให้สะดวก คล่องตัว เช่น วัสดุในการซ่อมแซมและบำรุงเครื่องจักรต่างๆ สินค้าอุตสาหกรรมจะแตกต่างกับสินค้าอุปโภคบริโภคทั่วไปในมุมมองของผู้บริโคตรงที่การตัดสินใจซื้อยากกว่า ใช้เวลา ใช้กระบวนการในการตัดสินใจค่อนข้างยาวนาน…